محطات اوبشن تستحق ال 15.00 جمت.

  • +,دولار ين:  108.25 (USD 560m) 108.60 (650m) 110.00 (760m)
  • سترليني دولار: 1.3875 (GBP 290m)
  • استرالي دولار : 0.7850-60 (AUD 810m) 0.8060 (AUD 1.14bln)
  • دولار كندي: 1.2625 (USD 360m)
  • استرالي ين: 0.8610-15 (AUD 915m)