مقاومات و دفاعات: يورو – داكس

 

داكس

مقاومات : 15680/15700 + 15727() + 15800/15810
دفاعات: 15555/15552 + 15425/15420 + 15309/15304

يورو دولار

مقاومات : 1,1876+1,1890+1,1908

دفاعات: 1,1860+1,1850+1,1830