مقاومات و دفاعات : يورو + داكس + نفط

يورو دولار

 

مقاومات: 1,0778 + 1,0840 + 1,0953

دفاعات: 1,0650 + 1,0570 + 1,0494

خام برنت

مقاومات: 31,26+36,10

دفاعات: 27,08+24,51

مؤشر داكس

مقاومات: 8900 + 9145/9165 + 9300/9423 + 9990/10000
دفاعات: 8700 + 8567 + 8150 + 7970 + 7600 + 7220 (+ 5100)