محطات اوبشن تستحق ال 15:00 جمت

يورو دولار

  •  1.1000 733m euro
دولار ين
  •  107.05 1.1bn USD
  •  108.00 761m
سترليني دولار
  •  1.2595 498m GBP
  •  1.2615 227m
استرالي دولار
  •  0.6400 759m AUD