محطات اوبشن تستحق ال 15:00 جمت

  • دولار ين 106.15 550m USD
  • استرالي دولار  0.6600 653m AUD
  • دولار كندي 1.3310 1.2bn USD