مقاومات و دفاعات : يورو – داكس – نفط

نفط – خام برنت

مقاومات : 70,00+72,09+74,49

دفاعات : 67,43+64,54

داكس

مقاومات : 15304/15309 + 15350 + 15430 + 15480 + 15522/15555,55(R3)
دفاعات : 15050 + 15000 + 14897() + 14845/14815 / (+ 14483/14271)

يورو دولار

مقاومات : 1,1785+1,1803+1,1823
دفاعات : 1,1754+1,1725+1,1700