مقاومات و دفاعات : يورو – داكس – ذهب

ذهب

مقاومات : 1.815 + 1.833 + 1.848

دفاعات : 1.798 + 1.775 + 1.755

يورو دولار

مقاومات : 1,1780 + 1,1782 + 1,1786 + 1,1803 + 1,1822

دفاعات : 1,1763 + 1,1755 + 1,1752 + 1,1738

داكس

مقاومات : 15675/15680 + 15800/15810
دفاعات : 15592 + 15515/15510/15475 + 15310/15275